เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษต

 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอ
เขาสวนกวาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2564/65 เพื่อเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และมันสำปะหลัง ผ่านระบบทางไกลโดยโปรแกรม ZOOM Meeting
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

11 พฤศจิกายน 64 16:07:06