เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนา กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบบข้อมูลผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านพืช และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน 
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมการพัฒนา กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์
และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปี 2564 กิจกรรมบกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่การประกอบธุรกิจแบบครบวงจร
และกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในชุมชน ผ่านระบบ Zoom Meeting
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                        นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว                                                        

27 ตุลาคม 64 09:19:54