เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รับมอบก้อนเชื้อเห็ดขอนขาว

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง รับมอบก้อนเชื้อเห็ดขอนขาว
ให้กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (ศพก.เครือข่าย)
จำนวน 5 ศูนย์ๆละ 400 ก้อน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                      นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

15 ตุลาคม 64 15:11:33