เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รับมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย
นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับมอบปัจจัยการผลิต
ได้แก่ พันธุ์ปลานิลและอาหารปลา จากเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดขอนแก่น
เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                                 นางสาววรารัตน์ สุดชา นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

12 ตุลาคม 64 09:45:18