เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ/กชช.2ค ระดับอำเภอ ปี 2564

 

วันที่ 28 กันยายน 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุม
โครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลจปฐ/กชช.2ค ระดับอำเภอ ปี 2564
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมมูล จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสวนกวาง
โดยมีนายชัชพล คำอ้อ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ร.อ. พนม พรหมพูล
ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 

 

                                                          นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 

 

29 กันยายน 64 09:44:05