เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก./แปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2-3/2564

 

วันที่ 28-29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสาววรารัตน์ สุดชา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทั้งประธานแปลงใหญ่และประธาน
ศพก. ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก./แปลงใหญ่ ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 2-3/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการดำเนินงาน
ระหว่าง ศพก. และแปลงใหญ่ ให้เกิดการพัฒนาการเกษตรในจังหวัดขอนแก่น
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                                        นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

29 กันยายน 64 09:34:15