เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

วันที่ 23 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกวาง เข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 3 ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด และอำเภอ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร และสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                           นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

23 กันยายน 64 14:07:52