เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมการพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ก.ช.ภ.อ.) โรคระบาดสัตว์

 

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้ นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
เข้าร่วมประชุมการพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ก.ช.ภ.อ.) โรคระบาดสัตว์
ชนิดโรคลัมปิ สกิล (Lumpy skin Disease) ในโค กระบือ ในพื้นที่ 5 ตำบล 65 หมู่บ้าน
เบื้องต้นโคเสียชีวิต จำนวน 74 ตัว เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 127 ครัวเรือน
โดยมีนางชลพรรษ รักชาติ นายอำเภอเขาสวนกวาง ณ ห้องประชุม ร้อยเอก พนม พรหมพูล
ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                     นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

21 กันยายน 64 14:47:26