เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่ติดตามการจัดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันที่ 17 กันยายน 2564 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ลงพื้นที่ติดตามการจัดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม สนับสนุนบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ของนายบุญส่ง นารีจันทร์
บ้านห้วยยางศรีวิไล หมู่ 15 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 

                                                                                 นางสาววรารัตน์ สุดชา นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                              นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

20 กันยายน 64 09:50:39