เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 

วันที่ 16 กันยายน 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ให้เข้มแข็งสามารถปรับตัวเอง เพื่อรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 44 ราย
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 

                                                                         นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

17 กันยายน 64 09:19:52