เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ระดับจังหวัด

 

วันที่ 8 กันยายน 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยนางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ย ประธานแปลงใหญ่ระดับอำเภอ จัดเวทีเชื่อมโยง
เครือข่ายศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการศูนย์จัดการดิน
และปุ๋ยชุมชน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน
การขยายผลการใช้ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการผลิต ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น
ZOOM Meeting  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                     นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

9 กันยายน 64 11:34:50