เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด

 

 วันที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่จาก
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด
ณ บ้านโนนหัวช้าง บ้านโนนเจริญ และบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                          นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์  นวส.ชำนาญการ : ภาพ

                                                              นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

 

7 กันยายน 64 09:53:07