เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของประธานศูนย์เครือข่ายของ ศพก.

 

วันที่ 1 กันยายน 2564  นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของประธานศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ภายใต้โครงการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น  Zoom Meeting เกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 10 ราย
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

 


 


 


                                                                        นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว      

2 กันยายน 64 10:10:32