เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เยี่ยมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart farmer)

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2564  นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ        
ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart farmer) กิจกรรม เกษตรผสมผสาน          
ณ บ้านนาอ่างทอง หมู่ 7 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 

 


 


 

                                                                      นางวิยะดา นารี นวส. ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                            นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้พนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

 

26 สิงหาคม 64 10:09:21