เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตรและโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย
นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
และแปลงใหญ่ (ครั้งที่ 4) และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ (ครั้งที่ 4)
จำนวนเกษตรกร 20 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                         นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

18 สิงหาคม 64 16:28:34