เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน"

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย
นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเกษตรตัวแทนจากศูนย์
จัดการดินและปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์หลักและศูนย์เครือข่าย จำนวน 4 ท่าน
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน"
ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM Meeting ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

 


 


 


                                                    นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

18 สิงหาคม 64 13:40:33