เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

 

วันที่ 30  กรกฎาคม 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประชุมเกษตรอำเภอ
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (10/2564) วีดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ด้วยแอปพลิเคชั่น (Zoom Application) เพื่อชี้แจงแนวทางข้อสั่งการของผู้บริหาร
และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินการ
โครงการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ในรอบเดือนที่ผ่านมา เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงาน
ในแต่ละเดือน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                           นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

2 สิงหาคม 64 09:28:41