เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมชี้แจง คณะผู้ตวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้
นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจง
คณะผู้ตวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ตามโครงการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน
การผลิตข้าวอินทรี (รายเดี่ยว) ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่น
และกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 820 แปลง
ณ ห้องประชุมสำนังานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 

 


 

                                                                                 นายนพพร นาพันธุ์เริบ นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

23 กรกฎาคม 64 13:46:30