เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการขุดสระ
ของนายไพทูล ยะลา เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ณ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                                      นางสาววรารัตน์ สุดชา นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                   นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

15 กรกฎาคม 64 09:55:25