เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2564

 

วันพุธที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ
เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเขาสวนกวาง เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานตามระบบ T & V System และติดตาม
การดำเนินงานตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 


                                                                   นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 


 

 

8 กรกฎาคม 64 09:42:06