เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาสวนกวาง

 

วันพุธที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อำเภอเขาสวนกวาง ครั้งที่ 4/2564 จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสวนกวาง
ณ ห้องประชุม ร.อ. พนม พรหมพุ พรหมพูล ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวางชั้น 2 จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                          นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

1 กรกฎาคม 64 11:25:49