เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2564

 

วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.50 น. นางจันจิรา สายรอด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร พร้อมทีมงาน, นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาาสวนกวาง, ท่านนายอำเภอเขาสวนกวาง
นางชลพรรษ รักชาติ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด
ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2564
ประเภท ที่ปรึกษายุวเกษตรกร (คุณครูรติกร เนื่องภักดี) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meenting)
ณ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด หมู่ 5 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 


 

                                                                       นางวิยะดา นารี  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                            นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

21 มิถุนายน 64 09:46:13