เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม อบรมเกษตรกร

 

 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมดด้วยนางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกร
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม อบรมเกษตรกร ครั้งที่ 3
เกษตรกรเข้าร่วมอบรม 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย
หมู่ 15 บ้านห้วยยางศรีวิไล ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                                                  นางสาววรารัตน์ สุดชา นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

 


 

21 มิถุนายน 64 09:28:10