เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม อบรมเกษตรกร

        

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยนางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกร
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม อบรมเกษตรกร (ครั้งที่ 3)
การอบรมในครั้งนี้ได้มีการสอนวิธีการทำไตรโคเดอร์มา สำหรับให้เกษตรกรนำไปใช้ในไร่นาของตนเอง
เกษตรกรเข้าร่วมอบรม 30 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                                 นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

18 มิถุนายน 64 08:49:13