เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 

วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืช
เกษตรกรจำนวน 30 ราย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 


                                                                นางสาววรารัตน์ สุดชา นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

15 มิถุนายน 64 09:34:07