เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย 
 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การทำการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 50 ราย
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                                  นางสาววรารัตน์ สุดชา นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

10 มิถุนายน 64 09:59:58