เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 

วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอ
เขาสวนกวาง ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
เขาสวนกวาง เพื่อวางแผนการปฏิบัติราชการตามระบบ T&V Sysem และติดตามงาน
ตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ  เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                                         นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  : ภาพ/ข่าว

6 มิถุนายน 64 12:46:51