เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแ

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
และนางสาววรารัตน์ สุดชา 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
และคณะกรรมการเครือข่าย
แปลงใหญ่ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานของ ศพก.
การรับร้องศูนย์เครือข่าย ศพก. 
รวมถึงการพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. มีผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวน 10 ราย  
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 

 


 

                                                                     นางสาววรารัตน์ สุดชา นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                  นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

20 พฤษภาคม 64 10:20:09