เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่เกษตรกร ที่เข้าร่วมติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ลงพื้นที่เกษตรกร
ที่เข้าร่วมติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ นางจันทร์เพ็ญ แซ่ภู่
พืนที่เข้าร่วมโครงการ 5 ไร่ ณ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 



                                                                  นางสาววรารัตน์ สุดชา นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

17 พฤษภาคม 64 15:57:54