เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมให้ความรู้เรื่อง ใส้เดือนฝอยและแมลงหางหนีบ

 

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่น
อบรมให้ความรู้เรื่อง ใส้เดือนฝอยและแมลงหางหนีบ แก่เกษตรกรกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง    
จำนวน 20 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าหวายนั่ง หมู่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                    นางสาววรารัตน์ สุดชา นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

26 มีนาคม 64 13:00:30