เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัยมุ่งสู่เกษตร

 

 วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
อาหารปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มผักปลอดภัย บ้านดงบัง หมู่ 4
ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 

                                                                    นางสาววรารัตน์ สุดชา นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                            นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 


 

5 มีนาคม 64 15:46:01