เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่2/2564

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
เขาสวนกวางจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จำนวน 26 ราย ณ ห้องประชุม ร.อ. พนม พรหมพูล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 


 


 

                                                       นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

19 กุมภาพันธ์ 64 12:17:15