เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย อบรมผลิตข้าวตามมาตรฐานอินทรีย์ จำนวนเกษตรกร 20 ราย
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                             นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                              นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

19 กุมภาพันธ์ 64 11:51:17