เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก. ส่วนอำเภอเขาสวน

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยนายนพพร นาพันธุ์เริบ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
หมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก. ส่วนอำเภอเขาสวนกวาง)
โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นาอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุม ร.อ. พนม พรหมพูล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                           นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  : ภาพ/ข่าว                                                                            

16 กุมภาพันธ์ 64 14:05:24