เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร โครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2564

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยประธานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
และตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อำเภอเขาสวนกวาง จำนวน 4 ราย
เข้าร่วมเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร โครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                  นางสาววรารัตน์ สุดชา นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                              นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

16 กุมภาพันธ์ 64 13:49:59