เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 
1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล
1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ร.อ. พนม พรหมพูล
ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                                         นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 

19 กุมภาพันธ์ 64 12:18:05