เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ออกเยี่ยมแปลงพริกและพืชผัก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นางวิยะดา นารี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยนางสาวนันทนา มูลมาตย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกเยี่ยมแปลงพริกและพืชผัก ของศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.อำเภอเขาสวนกวาง) โดยมีนายทองแดง โห้หนู
เป็นประธาน ณ บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                               นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

 

 

24 กุมภาพันธ์ 64 11:21:34