เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

 

 วันที่ 28 มกราคม 2564 นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วย นางวิยะดา  นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จัดอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กิจกรรม จัดกระบวนกำรเรียนรู้ ระยะที่ 1 เพื่อประเมินสถำนกำรณ์
วิเครำะห์พื้นที่ จัดทำแผนกำรพัฒนำกลุ่มสู่ Smart Group เกษตรกรเป้าหมาย 10 ราย
ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเห็ดเงินล้ำนตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                         นางวิยะดา นารี  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว 

1 กุมภาพันธ์ 64 10:38:01