เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รับการติดตามนิเทศงาน โครงการ 1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอน

 

วันที่ 22 มกราคม 2564  นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง นางสาวนันทนา มูลมาตย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและผู้รับจ้างงานโครงการ1ตำบล1กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอเขาสวนกวาง รับการติดตามนิเทศงาน 
โครงการฯ จากเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
อำเภอเขาสวนกวาง
และออกตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการทำความรู้จักและ
สร้างความ
คุ้นเคยและรับฟังปัญหา ความต้องการของเกษตรกร  รวมถึงเก็บข้อมูลของเกษตรกรเบื้องต้น

 


 


 


                                                                นางนันทนา มูลมาตย์  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                            นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

25 มกราคม 64 17:01:21