เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมโครงการ จิตอาสาพัฒนาเติมน้ำใต้ดิน วิธีพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา

 

วันที่ 22 มกราคม 2564 นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาเติมน้ำใต้ดิน วิธีพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการเสร้มสร้างความปองดองสมานฉันท์ กิจกรรม จิตอาสาศาสตร์
กับความมั่นคงของชาติ โดยมีนางชลพรรษ รักชาติ นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิด
โครงการ  ณ วัดบ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                นางสาวนันทนา  มูลมาตย์  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                 นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

25 มกราคม 64 16:16:34