เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

 

วันที่ 22 มกราคม 2564 นางสาววรารัตน์  สุดชา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้
เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการเชื่อมโยงตลาด (แปลงใหญ่ปี 2564) จำนวนเกษตรกร
30 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไป (ถั่วลิสง) หมู่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง

 


 


 


 


 

                                                                                  นางสาววรารัตน์  สุดชา  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                                นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

25 มกราคม 64 16:05:27