เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนา เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

 

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น 

Smart Farmer เกษตรกรเป้าหมาย 20 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
 


 


 


                                                                                นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

 

25 มกราคม 64 10:57:52