เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

กลุ่มแปลงใหญ่เห็ดอำเภอเขาสวนกวางศึกษาดูงาน

 

วันที่ 15 มกราคม 2564 นางสาววราัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พาเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่เห็ดอำเภอเขาสวนกวาง ศึกษาดูงาน ณ โชคพัฒนาฟาร์มเห็ด
ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวนเกษตรกร 37 ราย

 
 


 


                                                                                 นางสาววรารัตน์  สุดชา  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                              นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

 

 

25 มกราคม 64 10:49:34