เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยนายมะรินทร์ พลเคน อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร โดยมีนายธานินทร์ ชัชวัชวิมล 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการอบรม
ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                                           นางวิยะดา นารี นสว.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                              นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

25 ธันวาคม 63 10:19:32