เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางสาวนันทนา มูลมาตย์ จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม พัฒนาเกษตรกร กิจกรรมย่อย อบรมเกษตรกร
เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ เกษตรกรเป้าหมาย 30 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                                              นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นสว.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

25 ธันวาคม 63 09:51:46