เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยนางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน กิจกรรมย่อย อบรมเกษตรกร
เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตตามความต้องการของเกษตรกร เป้าหมายเกษตรกร 30 ราย
ณ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านป่าหวายนั่ง หมู่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 


                                                        นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

22 ธันวาคม 63 13:48:35