เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการบริหารธุรกิจด้านดินปุ๋ย

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เกษตรอำภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการบริหารธุรกิจด้านดินปุ๋ย โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย
เพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยมีนายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมในครั้งนี้
ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนา
อาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
 


 


 


                                                                          นางวิยะดา นารี นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                              นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

21 ธันวาคม 63 11:36:07