เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นางวิยะดา  นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
พฤศจิกายน 2563 เพื่อแนะนำแนวทางชี้แจงของและผู้บริหารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บูรณาการแผนปฏิบัติงานสร้างการรับรู้และการเร่งรัดการดำเนินตามโครงการงบประมาณประจำปี
พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                           นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

 

1 ธันวาคม 63 11:14:19