เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมต้อนรับผู้แทนในพระองค์ผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐพอเพียงในชุมชน

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 90.30 น. นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมต้อนรับผู้แทนในพระองค์ผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐพอเพียงในชุมชน เพื่อออกติดตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ณ หมู่ 4 บ้านป่าหวายนั่ง ตำบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                      นางสาววรารัตน์ สุดชา นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                  นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

24 พฤศจิกายน 63 11:02:21