เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ส่งมอบปุ๋ยชีวภาพ PGPR สำหรับมันสำปะหลัง

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน2563 นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
ส่งมอบปุ๋ยชีวภาพ PGPR สำหรับมันสำปะหลัง ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 
หมู่ที่ 3,4,6,7,9,11 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โดยได้รับการสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพ PGPR
จากศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น

 


 


 


 


 


                                                                             นางสาวนันทนา  มูลมาตย์  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                             นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

13 พฤศจิกายน 63 13:35:47